Carolyn Kinsman, 20/02/2018
Church Army > web > Get Involved > Exploration Day

Register your interest for the Evangelism exploration day (Wales) / COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB AR GYFER Y ‘DIWRNOD ARCHWILIO EFENGYLU (CYMRU)’

Church Army is rapidly expanding, with growing work across Wales, as we create centres of mission that are pioneering worshipping communities reaching the unchurched in partnerships with dioceses. We would love for you to consider working with us in this exciting time, so that everyone, everywhere can encounter God’s love and be empowered to transform their communities through faith shared in words and action.
 
We are hosting our Evangelism Exploration Day conference in Wales as we look to resource our work, and we would love for you to join us to be enthused and energised for mission & evangelism. Based at St Padarn’s in Cardiff, we will explore what it looks like to work with Church Army & how you can potentially get involved in the work we do. 
- Neville Willerton (Director of Operations)

Church Army Evangelism Exploration Day (Wales): Saturday 28 September 2019, St Padarn’s, Cardiff

The cost of the event will be covered by Church Army, and reasonable travel expenses can be claimed if you wish to do so.

//

Mae’r Church Army yn ehangu’n gyflym gyda’r gwaith yn tyfu ar draws Cymru.  Rydym yn creu canolfannau cenhadaeth sy’n gymunedau addoli arloesol sy’n cyrraedd pobl nad sydd mewn partneriaeth â’r Esgobaeth.  Byddem wrth ein boddau os fyddech yn ystyried gweithio gyda ni yn ystod yr amser cyffrous yma fel bod pawb, pobman yn medru profi cariad Duw a chael eu grymuso i newid eu cymunedau drwy ffydd, wedi eu rhannu  drwy air a gweithred.

Yr ydym yn cynnal ein Cynhadledd Diwrnod Archwilio Efengylu yng Nghymru wrth i ni edrych i gyflenwi ein gwaith.  Byddem wrth ein bodd os byddech yn ymuno gyda  yn frwd ac llawn angerdd am genhadu ag efengylu.  Wedi’i lleoli ym Mhadarn Sant Caerdydd, byddwn yn archwilio, sut beth ydyw  i gydweithio gyda Church Army a sut allwch chii gymryd rhan yn y gwaith rydym yn ei gwneud. - Neville Willerton (Cyfarwyddwr Gweithrediadau)

Diwrnod Archwilio Efengylu Church Army (Cymru): Ddydd Sadwrn 28 o Fedi 2019, St Padarn’s, Caerdydd

Bydd Church Army yn talu am y digwyddiad ond all costau teithio, rhesymol gael eu ad-dalu, os dymunwch.

 

Title* / Teitl*
First name* / Enw cyntaf*
Surname* / Cyfenw*
Email address* / Cyfeiriad e-bost*

Phone/mobile number / Rhif ffôn/ffôn symydol

Are you already involved in pioneer evangelism? If so, please describe the evangelism that you are currently involved in.* / Ydych chi eisoes ynghlwm ag efengylu arloesol?  Os ydych, disgrifiwch y gwaith rydych chi ynghlwm ag ef *
(Please do answer this section fully as it will enable us to assess your suitability for the event) / (Atebwch yr adran hwn mor fanwl a phosib, os gwelch yn dda, fel y gallwn asesu eich addasrwydd ar gyfer y digwyddiad)


Please note: This is an expression of interest as places cannot be guaranteed for all who register. We will be giving priority to those with the most relevant skills. For more information please contact hrteam@churcharmy.org. For further information about how we will use your data, you can read our Privacy Notice. / Noder: Mynegiad o ddiddordeb ydy hwn yn unig,  ni allwn sicrhau lle i bawb sydd yn cofrestru.  Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i’r pobl sydd â’r sgiliau mwyaf perthnasol.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â hrteam@churcharmy.org.  Am rhagor o wybodaeth ar sut rydym yn defnyddio eich data, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd.

(* required information / *gwybodaeth gofynnol)

 (/ Cyflwyno)
Hannah Ling, 03/04/2019